Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۰۹ مایس ۱۴۳۶ خضر: ۱۷
۲۹ رمضان ۱۴۴۱

۲۲ می (مه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۲
جوزا
خرداد
۱۳۹۹
جمعه
۶۴ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۰۲

هر كس بامداد از خانه خود بیرون آید و بر برادر مسلمان سلام كند حق تعالی او را ثواب آزاد كردن بنده بدهد.

(حدیث شریف)

فردا روز عرفه میباشد.

وفات ننه خاتون ۱۹۵۵ میلادی

رئیس جمهوری جلال بایار و نخست وزیری عدنان مندرس ۱۹۵۰ میلادی