Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۳۱ کانون ثانی ۱۴۳۴ قاسم: ۹۸
۸ جماذی الآخر ۱۴۴۰

۱۳ فبروری (فوریه) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۴
دلو
بهمن
۱۳۹۷
چهارشنبه
۳۳۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۵

چون بنده مؤمن بیمار شود یا در سفر باشد بفرماید خداوند تعالیٰ تا بنویسند از برای آن بنده ثواب اعمال وی مثل آنكه در صحت و اقامت وی می نوشته اند.

(حدیث شریف)

تاسیس دولت فدرال ترک قبرس شمالی ۱۹۷۵ میلادی