Untitled Document

كارهایی كه در مسجد و خانه مسلمانان مورد منع قرار گرفته

۱- به مسجد و به خانه مسلمان با پای راست داخل و با پای چپ باید خارج شد (عكس قضیه ممنوع است) بعضی از مسائل و خصوصیاتی كه باید در مسجد مورد دقت قرار گیرد: با لباس كار به مسجد رفتن ، همیچنین در نزد بزرگان با لباس و جوراب هایی كه بوی بد می دهد در آمدن و با چنین حالتی درمسجد نمازگزاران مكروه است

۲- بدون وضو در مسجد وارد شدن مكروه است.

۳- در نماز جماعت در حالیكه در صف جلو جای خالی باشد ولی نماز گزار در پشت صف بیاستد مكروه است. امام جماعت باید اولاً صف ها را مرتب كرده سپس نماز را شروع نماید.

۴- صف ها باید بهم فشرده و شانه و كتف ها بهمدیگر متصل شده باشد. اصحاب كرام بعلت خیلی فشرده ایستادنشان شانه های لباسها یشان كهنه و فرسوده می شد.

۵- در روز جمعه امام جماعت بعد از خارج شدن از منبر، هنگامی كه نمازبا جماعت گزارده می شود اگر با سنت شروع شود مكروه است.

۶- صحبت كردن در بین نماز فرض و سنت مكروه است.

۷- كسی كه مریضی مسری دارد نباید به مسجد بیاید.