Untitled Document

نماز عید چگونه ادا كرده می شود؟

نماز عید دو ركعت می باشد. با جماعت ادا كرده می شود. در ركعت اول بعد از سبحانک، دستها سه بار تا به گوش ها بالا برده شده در تكبیر اول و دوم دستها از دو جانب رها كرده می شود. در سومین بار دو دست به زیر ناف بسته می شود. بعد از خواندن سوره فاتحه و سوره كوتاه (ضمّ سوره) ركوع و سجده ها انجام داده می شود. در ركعت دوم به پا ایستاده بعد از خواندن فاتحه و سوره كوتاه، دو دست سه بار تا به گوش ها بالا برده می شود. در هر سه تكبیر گرفتن دستها به دو پهلو رها كرده می شود. در تكبیر چهارم، دستها بالا برده نشده، به ركوع رفته می شود. به سجده ها رفته شده نشسته می شود و سلام داده می شود. (بطور خلاصه اصول اینگونه است: دو بار رها كن یک بار ببند، سه بار رها كن یک بار ركوع كن.)

نكته:چیزهایی كه ایمان را قوی و سالم میكنند.

بعضی از چیزهایی كه ایمان را قوی و سالم میكند و لذت آنرا می چشاند:

• خوش اخلاق بودن

• همیشه خداوند متعال را بخاطر آوردن، بیاد داشتن.

• با اخلاص بودن

• با دستی باز یعنی سخی بودن

• صبر كردن در مقابل بلا و مصیبت های بزرگ كه خارج از اراده اش به آن دچار میگردد.

• دوری گزیدن از حرام ها

• بسیار ترسیدن از افتادن به كـُفر

• دوست داشتن بخاطر خداوند متعال و دوست نداشتن بخاطر خداوند متعال یعنی حب فی الله و بغض فی الله.

• صالح بودن

• اهمیت زیاد دادن به نماز