Untitled Document

دنیای ما

مساحت زمین (۵۰۹۹۵۰۷۱۵ كیلومتر مربع)

مساحت دریا و (استخرها (۳۶۱۱۲۸۰۰۰ كیلومتر مربع)

مساحت خشكی ها (۱۴۸۸۲۲۰۰۰ كیلومتر مربع)

حجم دنیا (۱۰۸۲۸۴۱۳۱۰۰۰۰ كیلومتر متر مكعب)

وزن دنیا (۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تن)

درازترین شلاله ها (انجل) (۹۱۵ متر)

بزرگترین بیابانها (صحرای بزرگ) (۱۰۰۰۰۰۰ كیلومتر مربع)

بزرگترین اقیانوس (اقیانوس كبیر) (۱۶۴۰۰۰۰۰۰ كیلومتر مربع)

بزرگترین قله (اورست) (۸۸۸۲ متر)

بزرگترین استخر (سوپریور) (۸۲۷۰۰ متر مربع)

طولانی ترین نهر(میسی سیپی) (۶۲۱۱ متر)

طولانی ترین كانال (سوئز) (۱۶۲ كیلومتر)

طولانی ترین تونل (دایشی میزو) (۲۲۲۰۰ متر)

بزرگترین شبه جزیره (گروئنلاند) ۲۱۷۵۰۰۰ كیلومتر مربع)

طولانی ترین پل (اواكلاند-س. فرانسیسكو) ( ۶۱۹۱ متر)

(بجهة كفاره گناهان این رباعی را ورد خود سازد)

دارم گهی زقطرهء باران بیش  **  از شرم گنه فكنده ام سر در پیش

آواز آمد كه غم مخور ای درویش  **  تو در خور خود كنی و ما در خور خویش

(بعد از نماز صبح این رباعی را بخواند)

یا رب زگناه زشت خود منفعلم  **  از فعل بدو خوی بد خود خجلم

فیضی بدلم زعالم قدس رسان  **  تا محو شود خیال باطل زدلم