"بزرگترین گناه ها از گناهان کبیره شریک خواندن به خداوند متعال، قتل، اذیت به پدر و مادر و شهادت دروغ است. (حدیث شریف)"

"سرچشمه تمامی بدیها حب دنیا است. بالاترین گناهان هم کفر، بی ایمانی است. (عبدالله دهلوی رحمة الله تعالی علیه)"

"وقتی که محصول برداشت کردید حق فقیران را بدهید و اصراف نکنید. البته که خداوند متعال مصرفان را دوست ندارد. (حدیث شریف)"

"احترام گذاشتن به سالخوردگان، نشانه تعظیم به خداوند متعال است. (حدیث شریف)"

"علم بالا می برد، جهالت پست می کند. (ابو حسن جسوکی رحمة الله تعالی علیه)"

"کسانی که می خواهند در دنیا و آخرت از رنج و الم ها نجات یابند باید با بد خویان و بد اخلاقان ملاقات نکنند. (بشر خافی رحمة الله تعالی علیه)"

"صدقه ای که از مال حرام داده شده قبول نمی شود اگر محافظه کند تا زمانی که به جهنم برود برای او توشه راه میشود. (حدیث شریف)"

"خداوند متعال به دنیا امر کرد: ای دنیا، خدمتکار به من را تو هم خدمتکار باش! رونده به دنبال تو را رنج و مشقت ده. (جعفر صادق رحمة الله تعالی علیه)"

"نگاه کردن به حرام زنای چشم، صحبت فحشا زنای زبان است. نفس هم به آن کار میل نموده خواهانش می شود. (حدیث شریف)"

"قهر شدگان باید آشتی کنند، اولین قدم گذار اول به بهشت می رود. (مولانا جلال الدین رومی رحمة الله تعالی علیه)"

"گناهان خود را کم کن، تا مرگ برایت آسان آید. بدهکاری هایت را (قرضهایترا) کم کن تا به آزادی زندگی کنی. (حدیث شریف)"

"بگیرید چیزیرا که نخواسته داده اند، رزقی است که خداوند متعال فرستاده. (حدیث شریف)"

"شخص صدقه دهنده، مسجد سازنده، خیرات کننده از پول حرام، شبیه کسی است که لباس کثیفی را با ادرار بشوید که کثیف تر شود. (سفیان ثوری رحمة الله تعالی علیه)"

"ای بندگان خداوند! در حین مریضی به معالجه توسل کنید! زیرا خداوند متعال مرضی که فرستاد، دوایش را نیز می فرستد. (حدیث شریف)"

"زندگی دنیوی خیلی کوتاه است در این فرصت کوتاه چند روزی، قبر و قیامت را نباید از یاد و به اینها آمادگی باید کرد. (محمد معصوم فاروقی رحمة الله تعالی علیه)"

"آنکه نتوانسته نفس خود را تربیت کند هیچ وقت نمی تواند نفس دیگران را تربیت بکند. (سری سقطی رحمة الله تعالی علیه)"