Untitled Document

در صوم شش روز از شوال - ۲

 پس از روی ثواب چنان باشد كه تمام سال روزه داشته باشد و حكمت دیگر آنست كه این جهان و آن جهان را حضرت عزت بشش روز آفریده است قوله تعالـی هو الذی خلق السموات والارض فی ستة ایام و این همه از بهر منفعت ما آفریده پس شش روز روزه در ماه شوال مسنون شد شكرانه آن منافع و مصالح را سوال متفرق داشتن اولی است یا مجتمع جواب بعضی گفته اند پیوسته داشتن اولی ست یعنی روز دویم شوال روزه گیرد و روز هشتم بگشاید اتباع این بود و اینجا مسارعت و مسابقت بود در خیرات لقوله تعالـی یسارعون فی الخیرات و قوله تعالـی وسارعوا الی مغفرة من ربكم قول دویم آنست كه در هر دهه دو روز روزه خواهد داشت همان ساعت او را ثواب بنویسد و او در هر دهه اندیشه بسیار كند كه دو روز روزه خواهم داشت درین دهه تا ثواب بسیار روز روزه در دیوان عمل وی بنویسند و صحیح آنست كه پراكنده باید داشت اما تكبیر تشریق واجب ست و ابتداء تكبیر تشریق از بامداد عرفه است و ختم آن بر نماز دیگر روز عید كه مجموع هشت نماز باشد و این قول امام اعظم ست رحمة الله اما بقول ابویوسف و محمد رحمها الله ختم تكبیر تشریق بر نماز دیگر آخر ایام تشریق است كه بست و سه وقت نماز باشد و دلیل ایشان آنست حق تعالـی فرمود واذكروا الله ذكرا كثیرا و در تكبیر ذكر است و این پیشترست زیرا كه این بست وسه تكبیر میشود الهی همه را توفیق یاد كردن خویش ارزانی دار.