Untitled Document

در بیان آداب رفتن بمسجد - ۲

و چون در راه مسجد میرود باید كه شتاب نكند و ندود و آهسته رود و سنّت نگاه دارد اگر چه تكبیر گفته باشند و رسول ﷺ فرمود كه در راه مسجد مدوید آنچه در یابید بگزارید و آنچه درنیابید تنها بگزارید و رسول ﷺ فرمود كه هر كس كه در مسجد درآید و مردمان نماز گزارده باشد و او غمگین شود همه را مزد یكباره دهند و او را مزد دو باره دهند یكی از برای طلب جماعت و دیگری از برای غمی كه بر دل وی نشسته باشد از برای فوت شدن جماعت و رسول ﷺ فرمود كه هر كه بمسجدی رود از برای خدای تعالی بهر كامی كه بر گیرد و می نهد یكساله طاعت ویرا بنویسند و اگر دران مسجد سخن عملی خوانند بدان نیت رود كه مسئله علمی بشنود بهر كامی كه میرود او را هزار ساله طاعت بنویسند و در (ملتقط) آورده كه اگر در محلتی دو مسجد باشد بمسجدی رود كه بخانه وی نزدیكتر باشد اولیتر باشد و اگر هر دو برابر باشد هر مسجدی كه قدیم تر باشد اگر آن هر دو قدیمی باشد اگر این مرد عالم باشد بدان مسجد رود كه جماعتی كمتر باشند تا بسبب او جماعت زیادت شود و این فاضلتر بود

و اگر در مسجدی كه همسایه اوست نماز جماعت گزارده باشند و در مسجدی كه همسایه نیست تكبیر میگویند فاضلتر آن باشد كه در مسجد همسایه نماز بگزارد از برای آنكه آن مسجد را بر وی حقی است و این در (فتاوای مسعودی) است و رسول ﷺ فرمود كه نماز نیست همسایه مسجد را مگر در مسجد و درین مسئله علما را اختلافست بعضی میگویند كه بدان مسجد رود كه قامت میگویند و جماعت بگزارد و بعضی گفته اند كه اگر بمسجدی كه در همسایه اوست درنیامد مسجد دور كه قامت میگویند و به جماعت بگزارد و اگر در مسجد درآمده باشد بیرون نرود و نماز تنها بگزارد و بعضی گفته اند كه بدان مسجد رود كه به جماعت میگزارند اگر چه كه در مسجد همسایه درآمده باشد