Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۳ تموز ۱۴۳۶ خضر: ۹۲
۱۵ ذی الحجه ۱۴۴۱

۵ اگست (اوت) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۵
اسد
مرداد
۱۳۹۹
چهارشنبه
۱۳۹ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۲۷

هر كس خداوند تعالی باو نیكی خواسته باشد او را رنج و بیماری فرستد.

(حدیث شریف)

خط تلگراف (استانبول-ادیرنه) وارد خدمت شد ۱۸۶۵ میلادی

فتح پونزا توسط طورغوت رئیس ۱۵۵۲ میلادی