Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۰ رومی: ۱۳ ایلول ۱۴۳۷ خضر: ۱۴۴
۱۹ صفر ۱۴۴۳

۲۶ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۲۱ میلادی
۴
میزان
مهر
۱۴۰۰
یکشنبه
۱۹۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۷۵

سلام را گسترش بده، غذای فراوان بده! شرم تو در برابر خداوند متعال حداقل مثل آن باشد كه در برابر فرد محترم و مقتدر قبیله خود خجالت میكشی.

 (حدیث شریف)

جشن زبان تركی در تركیه