Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۵ حزیران ۱۴۳۵ خضر: ۴۴
۱۵ شوال ۱۴۴۰

۱۸ جون (ژوئن) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۸
جوزا
خرداد
۱۳۹۸
سه شنبه
۹۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۷۵

خبر دهم شما را از آن آسانترین عبادتها: زبان خاموش داشتن و خوی نیكو.

-حدیث شریف-

آخرین اعدام با گیوتین ۱۹۳۹ میلادی

استقلال مصر ۱۹۵۳ میلادی