Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۰ رومی: ۱۳ مایس ۱۴۳۸ خضر: ۲۱
۲۵ شوال ۱۴۴۳

۲۶ می (مه) سال ۲۰۲۲ میلادی
۵
جوزا
خرداد
۱۴۰۱
پنج شنبه
۶۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۹۸

طعام سخی داروست و طعام بخیل علت.

 (حدیث شریف)

وفات سلطان بایزید خان ثانی ۱۵۱۲ میلادی

پایان بادهای بهاری