Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۰ رومی: ۱۵ مایس ۱۴۳۸ خضر: ۲۳
۲۷ شوال ۱۴۴۳

۲۸ می (مه) سال ۲۰۲۲ میلادی
۷
جوزا
خرداد
۱۴۰۱
شنبه
۶۹ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۹۶

چون دنیا بر تو اقبال كند خرج كن كه از خرج كم نشود، و چون از تو بگریزد خرج كن كه بنماند.

(حضرت علی رضی الله عنه)

روز جهانی قبله - افتتاح مسجد جامع تقسیم به عبادت ( تركیه) ۲۰۲۱ میلادی

زمان پشم زنی گوسفندان