Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۱۲ مارت ۱۴۳۶ قاسم: ۱۳۹
۱ شعبان ۱۴۴۱

۲۵ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۰ میلادی
۶
حمل
فروردین
۱۳۹۹
چهارشنبه
۶ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۶۰

هر كس زن خواهد از برای مال، خداوند او را فقیر گرداند و اگر از برای جمال خواهد آن جمال او بر وی وبال گرداند و اگر از برای حسن و خوبی خواهد زود زایل گرداند حسن ویرا از وی و اگر از برای دین خواهد بركت دهد او را دران زن.

(حدیث شریف)